[Read] ➺ Matmazel Noraliya'nın Koltuğu ➶ Peyami Safa – Dcrjservices.co.uk

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu pdf Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, ebook Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, epub Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, doc Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, e-pub Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu 0d053f026ee Kar La T Bir Tak M Ola An St Olaylar Benimsedi I Materyalist Ve Pozitivist Felsefenin Ilkeleriyle A Klayamayan, Phe, Teredd T Ve Bunal Mlar I Inde K Vranan Ferit, T P Fak Ltesini B Rak P Felsefe B L M Ne Ge En Fakat I Inde Bulundu U M Tereddit Ruh Hali Sebebiyle Buraya Da D Zenli Olarak Gitmeyen Bir Niversite Rencisidir Ferit, Y Ksekkald R M Da I Inde Birbirinden Garip Insanlar N Ya Ad Bir Pansiyonda Kalmaktad R Pansiyonda Kald Alt G N Bo Yunca Kar La T Ola An St Olaylar Ve K Z Arkada Selma Ile Aras Nda Ge En Tart Malar, Ciddi Bir Psikolojik Bunal Mdan Ge En Ferit In Durumunu Daha Da K T Le Tirir Pansiyonda Tan T Aziz, Bu S K Nt L G Nlerinde Ferit In En B Y K Destek Isi Olur Teyzesinin Gizemli Bir Ekilde L M Ile Y Kl Bir Mirasa Kavu An Ferit, Ya Ad Travmay Atlatabilmek I In Aziz In Tavsiyesiyle Ada Da Bir Ev Kiralar Bu Ev Bir Y L Nce Lm , Gizemli Bir Kad N Olan Matmazel Noraliya Ya Aittir Peyami Safa N N, Kaleme Ald Romanlar I Inde En Fazla Be Endi Ini Ifade Etti I Roman Matmazel Noraliya N N Koltu U, Anlat M Tekni I Ve Olay Rg S Bak M Ndan B T N Ele Tirmenlerce T Rk Edebiyat N N En Ciddi Psikolojik Roman Olarak Kabul Edilmektedir


10 thoughts on “Matmazel Noraliya'nın Koltuğu

 1. says:

  Ferid t in s rekli kendini ve d nyay sorgulayan mekanizmas na hayran kald m Hatta bu y n yle Raskolnikov u hat rlatt bana delilik phesiz aptall ktan iyidir delilik var olmu bir zekan n yok olu udur aptall k, var olmam bir zekan n var olmama a devam edi idir delili in hi olmazsa mazisi anl aptall n erefli bir tarihi bile yok.


 2. says:

  Okurunu hikayesine nas l ba layaca n n, karakterlerini zihnimizde nas l canland rabilece inin s rr na hakim bir yazar Peyami Safa nsan n ruhunun at malar n , s k nt lar n anlat rken yo unla an sat rlar a rla aca na k vrakla yor Bu bireysel buhranlar n toplumsal boyutuyla aras nda ustaca ba lar kuruyor.Murat Yal n Sevim Burak a dair bir yaz s nda, kesi en duyarl l klar, d nyalar, alg lar a s ndan Mesut nsanlar Foto rafhanesi, Abdullah Efendi nin R yalar ile birlikte an yordu bu rom Okurunu hikayesine nas l ba layaca n n, karakterlerini zihnimizde nas l canland rabilece inin s rr na hakim bir yazar Peyami Safa nsan n ruhunun at malar n , s k nt lar n anlat rken yo unla an sat rlar a rla aca na k vrakla yor Bu bireysel buhranlar n toplumsal boyutuyla aras nda ustaca ba lar kuruyor.Murat Yal n Sevim Burak a dair bir yaz s nda, kesi en duyarl l klar, d nyalar, alg lar a s ndan Mesut nsanlar Foto rafhanesi, Abdullah Efendi nin R yalar ile birlikte an yordu bu roman da yi ki o bahse denk gelmi im de okumu um Matmazel Noraliya n n Koltu u nu.


 3. says:

  zerimize y klenen ve bizden yapmam z beklenen kal p davran lar var D ar dan tahsilli, elit, akl ba nda g r nen ama i inde ilkel i g d leriyle hareket etti inde gelgitler ya ayan ve o kal plar n d na kt nda bocalayan ki ilikler. Kitaba ismini veren koltuk da bu bocalamalar n metafizik bir sembol gibi Bu kadar kaliteli bir felsefe psikoloji edebiyat l s n uzun zamand r okumam t m Kitap sat r aralar nda yle g zel vurgular yap yor ki bir ok konuyla ilgili Sizi fazlas yla doyuru zerimize y klenen ve bizden yapmam z beklenen kal p davran lar var D ar dan tahsilli, elit, akl ba nda g r nen ama i inde ilkel i g d leriyle hareket etti inde gelgitler ya ayan ve o kal plar n d na kt nda bocalayan ki ilikler. Kitaba ismini veren koltuk da bu bocalamalar n metafizik bir sembol gibi Bu kadar kaliteli bir felsefe psikoloji edebiyat l s n uzun zamand r okumam t m Kitap sat r aralar nda yle g zel vurgular yap yor ki bir ok konuyla ilgili Sizi fazlas yla doyuruyor ve d nd r yor


 4. says:

  Matmazel Noraliya y okuduktan sonra hi bir kitap kesmedi beni , onun kadar etkileyemedi.Elime ald m her kitab yar m b rakmaya g n ll , vazge ip yine onu okumak i in bahaneler ar yordum.Matmazel Noraliya bitti ama daha P.Safa n n okunacak ok kitab var..neyse ki var.


 5. says:

  Modern d nyan n pop ler Best Seller romanlar n asla be enmeyeceksiniz Y llar nce Peyam Safa dosta d mana retmi s r kleyici kitap nas l yaz l r


 6. says:

  Matmazel Noraliya n n Koltu u, okudu um en kaliteli edebi romanlardan biri oldu Buram buram kalite kokuyordu Peyami Safa ise muhte em bir yazar Ger ekten de edebiyat d nyam zda ok de erli yazarlar m z mevcut asl nda Biz bilmiyoruz Gerekli de eri vermiyoruz onlara Kendi co rafyam zda ya ayan veya ya am cevherleri g z ard ederek d nya edebiyat n n vasat denebilecek yazarlar na ko arcas na h cum ediyoruz Oysaki insan n kendi ana dilinde okudu u bir kitab n verdi i hazz hi bir eviri r Matmazel Noraliya n n Koltu u, okudu um en kaliteli edebi romanlardan biri oldu Buram buram kalite kokuyordu Peyami Safa ise muhte em bir yazar Ger ekten de edebiyat d nyam zda ok de erli yazarlar m z mevcut asl nda Biz bilmiyoruz Gerekli de eri vermiyoruz onlara Kendi co rafyam zda ya ayan veya ya am cevherleri g z ard ederek d nya edebiyat n n vasat denebilecek yazarlar na ko arcas na h cum ediyoruz Oysaki insan n kendi ana dilinde okudu u bir kitab n verdi i hazz hi bir eviri roman veremeyecektir Biliyoruz asl nda ama buna ra men k ymetli yazarlar m za s rt m z d nmekten de bir t rl vazge miyoruz Peyami Safa n n roman n okudum imdiye kadar ve belki de u an piyasada en ok satanlar aras nda dola an bir ok kitab cebinden karacak kadar st seviye romanlard bunlar Buna kar n ne Matmazel Noraliya n n Koltu u nun ne de Peyami Safa n n hakk n n yeteri kadar kendilerine teslim edildi ini d n yorum Maalesef gereken sayg y g rememi durumdalar Asl nda bunda ana neden olarak biraz da Peyami Safa n n siyasal ideolojik duru unun etkisi oldu unu g z ard etmemek gerekir Fakat ben bu tarz d ncelere kar y m Zira edebiyat bir sa sol meselesi de ildir Kaliteli edebiyat, bir sa g r l yazar taraf ndan yaz lsa da bir sol g r l yazar taraf ndan yaz lsa da kalitelidir Bizi bir edebi roman okumaya iten ana neden, yazar n siyasi ideolojik g r olmamal d r rne in, Peyami Safa n n bu eserinde vermek istedi i mesajlar ve siyasi ideolojik g r benim g r lerime ve inanc ma terstir ancak kitap muhte em bir kitapt r Bunun aksini iddia edemem Ele tirme hakk m her zaman vard r Peyami Safa y tabii ki ele tiririm D ncelerine kat lmad m s ylerim Fakat yazd bu edebi eserine dil uzatamam nk arp l r m Ger ekten Peyami Safa ok kaliteli bir yazar Ke ke sa g r l insanlar taraf ndan daha ok sahiplenilse Sonu ta edebiyat m zda tek sa g r l yazar m z n Necip Faz l olmad gibi, tek sol g r l yazar m z da Naz m Hikmet de ildir Bu yazarlar n airlerin ta d flamalar n arkas na ge mek mecburiyetindeymi esine iki yazar m zdan airimizden birisini tercih ediyoruz Oysaki di er yazarlar m z g rmezden gelmek ne kadar do rudur Siyaseti ve ideolojileri edebiyata yahut iire alet etmek bize ne kazand r r Durun ben s yleyeyim, ayr t rmaktan ba ka hi bir eyPeyami Safa n n m thi bir yazar oldu unu ifade etmi tim kinci de inmek istedi im konu ise, yazar n muazzam geni kelime zenginli i ile lezzetli bir edebi dile sahip olu udur Safa y okurken yepyeni kelimeler renebildi imiz gibi, bir c mle i erisinde kullan labilecek en do ru kelimeyi se ebilme yetene ini de a k a g rebiliyoruz Nas l anlatsam size Hani baz c mleler vard r erisinde bar nd rd bir kelime o c mleye o kadar yak r ki, hayranl kla birka kez o c mlenin i erisindeki o kelimenin duru unu izlersiniz te Peyami Safa da b yle bir yetene e sahip A k as daha nce yaln zca bir yazar n c mlelerini, adeta bir resim tablosuna bakar gibi, seyretmekten zevk alm t m O da Sabahattin Ali idi.Kitaba d necek olursak, kitap iki ana b l mden olu uyor Kahraman m z Ferit isimli, nihilist denilebilecek bir gen Asl nda Ferit, biraz Sigmund Freud biraz da Friedrich Nietzsche zellikleri g steren bir karakter zellikle ilk b l m okurken bu zelliklerini gayet net bir ekilde g rebiliyorsunuz Hatta Ferit isminin Freud den al nma bir isim oldu unu bile d n yorum Zira kitab n ilk c mlesi bile Ferit, Ferid, it, id, t, d, t eklinde Bu ba lang ta id kelimesi de bo una kullan lm bir kelime de ilFerit 4 senesinde T p fak ltesinden ayr l p Felsefe ye ge en birisi Peyami Safa n n Ferit i in se ti i bu b l mler de elbette tesad fen se ilmi olamaz Ferit in karakterini ve d nce yap s n n m ze sunabilmek i in g zel bir ayr nt d r okudu u b l mler Ferit in i d nyas ise olduk a karma k Ruhsal bunal mlar, sinir krizleri ve bir e it panik ataklar ile hayat sar lm bir durumda Buna ra men b t n olaylara materyalist, bilimsel ve pozitivist felsefe er evesinden bakmaya al an Ferit, mant n en son zerresine kadar kullanmay tercih ediyor Kitab n yan karakterlerinden biri olan Selma ise Ferit in sevdi i kad nd r De i ik ve ilgin bir ili kileri var G n m z tabiri ile ka an kovalan r oynuyorlar adeta Ferit in yukar da anlatt m maddeci, bilimsel ve pozitivist bak a s ili kisinde de kendisini g steriyor Bu noktada Peyami Safa, materyalist, bilimsel ve pozitivist bak a s n n insan bencilli e y neltti i sav n n m ze sunuyor ve Ferit i tam bir bencil karakter olarak g steriyor lerleyen b l mlerde neden b yle yapt n daha iyi anl yoruz Yine bu noktada Peyami Safa n n kitab n sonunda vermek istedi i mesaja ula abilmek i in materyalist, bilimsel ve pozitivist d nceyi fazla yerdi ini ve bu derece bencilli e s r kledi i konusundaki g r lerine kat lmad m pe inen s ylemeliyim Zira b t n kitap bu d nce zerine kurulu.Neyse, Ferit isimli arkada , Selma ile yolda y r d kleri bir g n onu bir apartman n karanl k k esine do ru ekiyor ve zorla pmeye al yor Neymi efendim, Selma k rm z ruj s rm , bacaklar a km , neden kendisine bir p c k vermesinmi Selma taraf ndan pek tabii reddedilen Ferit, bu durumu mant ks z buluyor Selma y ak ls zl kla su luyor Hatta g n m z tabiri ile Selma ya Kezban yaftas n vuruyor Bu noktada Ferit, tah ni in aleni de ehvet gizli diye soruyor bizlere Yani hayvani isteklerini dizginleyemeyen Ferit bu isteklerini alenen tatmin etmenin hi de ay planmamas gereken bir ey oldu unu s yl yor Kitab n ikinci b l m nde ise, Ferit bir anda adeta 180 derece de i iyor De i imin sebebi olarak kitapta, ilahi varl n tecellisi g steriliyor nk ya ad ruhsal bunal mlar, sinir krizleri ile bir tak m tesad flere materyalist bilimsel a dan cevap arayan Ferit b y k bir de i im ge iriyor ve ya ad klar n ilahi bak a s ile yorumlamaya ve do ru yolu bulmaya ba l yor Bu ekilde hareket ederek bencillikten de uzakla yor ve bencillikten uzakla mas onu Allah a daha ok yak nla t r yor.Peyami Safa, Ferit in hayata bak a s n n de i mesiyle davran lar n n da de i mesini ok g zel bir ekilde tasvir etmi , bunu a k a kabul etmek gerekir Hatta daha nceden tamamen cinsel bir meta, yatakta kullan lmas gereken bir alet olarak g rd Selma ile evlenmek akl n n ucundan bile ge mezken ona a k olur ve onsuzlu u hayal dahi edemez Bu noktada Ferit kendisini Allah a adamaya ba lam ken Selma kar gelir ve Ferit ile birlikte olmak istedi ini s yler Hatta Ferit in yata na kadar girer Ancak kendisini Allah a ve i huzuruna adama yolunda ad mlar atmaya ba layan Ferit ise Selma y reddeder ve ironik bir durum ortaya kar Yani Ferit, ba ta sadece cinsel g d lerle hareket eden bir hayvanken Selma ruh pe indedir Daha sonra ise roller de i ir, Selma et par as olmay kabul ederken Ferit ruh istedi ini s yler Roller de i mi olmas na ra men sonu de i mez,ilk seferinde ka an Selma yine ka ar Ferit ise daha sonra bu hareketinden pi man olur, kahrolur ve sahile bira i meye gider Yine bu noktada kendisini imana y nlendirmi bir gen olan Ferit in Selma y reddettikten sonra Selma n n bacaklar n d nerek bira i mesi ele tiriyi hak eden bir konudur San r m Ferit tam bir ikizler burcu erke i Bence bunun ba ka a klamas olamaz.Nihayet gelelim Matmazel Noraliya n n Koltu u na Peki ama bu koltuk nedir Bu koltuk Ferit in i huzurunu, dolay s yla imanl bir gence d n mesinin yolunu a an, bencilli ini terk ederek onu Allah d nmeye sevk eden koltuk olarak tasvir edilir kitapta Sembolik bir anlama sahip yani.Kitab n sonlar na do ru bir di er yan karakter Aziz ile Ferit aras ndaki sohbet ise muazzam lezzetlidir San r m Peyami Safa d ncelerini ve inanc n Aziz karakteri ile okuyucunun n ne sunmu ve ger ek d ncelerini tam olarak ifade etmi Sadece bu konu malar i in bile kitab n okunmas gerekir diye d n yorum.Kitab n vermek istedi i mesaj kayg s olmasayd efsane bir esere d n ebilirdi diye d n yorum Ayr ca Ferit teki de i imlerin 6 ile 10 g n gibi k sa bir s re aral nda ger ekle mesi, kitab n inand r c l ktan uzakla mas n ve as l amac n Peyami Safa n n mesajlar n vermek oldu unu d nd rt yor Yine de b t n ele tirilerime ve kar k lar ma ra men eserin ok kaliteli bir edebi eser oldu unu a k y reklilikle s yleyebilirim Ke ke 700 800 sayfal k bir eser yazarak daha doyurucu bir kitap yazsayd Peyami Safa diye d nmeden edemiyorum


 7. says:

  Kitap Yorumu Matmazel Noraliya n n Koltu u 5 5 Deli de ilim ben, deli kadar basit de ilim Neyim yleyse busunkitapligiyorumluyorUzun zamand r bu kadar severek, be enerek ve etkilenerek okudu um bir kitap olmam t Peyami Safa en sevdi im romanc lardan biridir hatta belki direkt endir, bu konuda hep teredd t ya yorum ama kesin olarak bildi im okudu um her kitab n ok sevdi im Epeydir kendisini okumuyor, tabir i caizse k yam yordum ama bu kitab okurken arkada ma da s yledi im bir e Kitap Yorumu Matmazel Noraliya n n Koltu u 5 5 Deli de ilim ben, deli kadar basit de ilim Neyim yleyse busunkitapligiyorumluyorUzun zamand r bu kadar severek, be enerek ve etkilenerek okudu um bir kitap olmam t Peyami Safa en sevdi im romanc lardan biridir hatta belki direkt endir, bu konuda hep teredd t ya yorum ama kesin olarak bildi im okudu um her kitab n ok sevdi im Epeydir kendisini okumuyor, tabir i caizse k yam yordum ama bu kitab okurken arkada ma da s yledi im bir eyin fark na vard m Kitaplar n okumaya k yam yorum diye bekletirken kendime k ym m, haberim yokmu.Bir kitap hem edebi bir zevk hem s r kleyici bir olaylar k mesi hem d nd r c bir ok detaya gebe hem de sars c olabilir mi Ayr ayr bir ok kitapta sadece birini bulsam sevindi im her ey bu kitapta mevcuttu Dili, tasvirleri ve slubuyla beni b y ledi Olaylar ve gidi atla kalbimi arpt rd , kitab bitirmeden uyuyamayacak raddeye getirdi Benli imi sorgulat p bir c mle st nde epeyce durup d necek kadar beni silkeleyip kendime getirdi Anlayaca n z bu kitab ok sevdim ve elbette tavsiye ederim Bittabi dili biraz a r gelebilir ama onun d nda bir sorun olaca n sanm yorum Sevgilerimle


 8. says:

  Ah ke ke daha sade bir dili olsayd.


 9. says:

  Ferit kendini, Ben T rk de ilim, insan de ilim, hayvan de ilim, t bb yeli de ilim, felsefeci de ilim, a k de ilim, zengin de ilim, fert i de ilim, cemiyet i de ilim, milliyet i de ilim Vafi Bey in ecinnileri aras nda oturan, iradesi arp lm , bir hafta sonra ne yapaca n bilmeyen, tembel, hi bir eye yaramaz ve mr n n yar s Avrupa da hariciye memurluklar nda ge mi , ayya , zampara, Hedonist, ciddiyetin yaln z hayvanlara yak t na inand i in d nyan n b t n dramlar na kahkahay basan v Ferit kendini, Ben T rk de ilim, insan de ilim, hayvan de ilim, t bb yeli de ilim, felsefeci de ilim, a k de ilim, zengin de ilim, fert i de ilim, cemiyet i de ilim, milliyet i de ilim Vafi Bey in ecinnileri aras nda oturan, iradesi arp lm , bir hafta sonra ne yapaca n bilmeyen, tembel, hi bir eye yaramaz ve mr n n yar s Avrupa da hariciye memurluklar nda ge mi , ayya , zampara, Hedonist, ciddiyetin yaln z hayvanlara yak t na inand i in d nyan n b t n dramlar na kahkahay basan ve bunun i in G lener soyad n alan bir baba ile yar sanatkar, yar deli, erkek d k n , veremli ve veremden iki yeti kin k z n kaybetmi , ayya , kokainman, Paris te okudu u i in k lt rl , gen ya nda lm bir anan n d sencharte, d meseu r, desoriente, d racin , d genere bir o luyum olarak tan mlayan asl nda materyalist ve ruhsal sorunlar olan bir gen tir Roman, felsefe retmeni Yahya Aziz in deste i ile yak n zamanda hayata g z yummu dini b t n bir kad n olan Matmazel Noraliya n n evinde zaman zaman gaipten sesler duyarak, zaman zaman hal sinasyonlar ve do a st olaylarla Ferit in kendini bulma abas ve ruh b l nmesini gidermesini konu al yor Felsefi ve sosyolojik yan a r basan, gerek bu nedenle gerek dilinin a r ve a dal olmas nedeniyle okumas zor bir eser


 10. says:

  Hikaye g zeldi, ama bu Ferit, Ferid, it, id ne kadar sevimsizdi ya Ona ger ekten vurmak istiyordum ok konu uyor, mant kl hi bir ey s ylemiyor, hem de iyice i ren ti P f


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *