[Read] ➺ Matmazel Noraliya'nın Koltuğu ➶ Peyami Safa – Dcrjservices.co.uk

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu pdf Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, ebook Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, epub Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, doc Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, e-pub Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu 0d053f026ee Kar La T Bir Tak M Ola An St Olaylar Benimsedi I Materyalist Ve Pozitivist Felsefenin Ilkeleriyle A Klayamayan, Phe, Teredd T Ve Bunal Mlar I Inde K Vranan Ferit, T P Fak Ltesini B Rak P Felsefe B L M Ne Ge En Fakat I Inde Bulundu U M Tereddit Ruh Hali Sebebiyle Buraya Da D Zenli Olarak Gitmeyen Bir Niversite Rencisidir Ferit, Y Ksekkald R M Da I Inde Birbirinden Garip Insanlar N Ya Ad Bir Pansiyonda Kalmaktad R Pansiyonda Kald Alt G N Bo Yunca Kar La T Ola An St Olaylar Ve K Z Arkada Selma Ile Aras Nda Ge En Tart Malar, Ciddi Bir Psikolojik Bunal Mdan Ge En Ferit In Durumunu Daha Da K T Le Tirir Pansiyonda Tan T Aziz, Bu S K Nt L G Nlerinde Ferit In En B Y K Destek Isi Olur Teyzesinin Gizemli Bir Ekilde L M Ile Y Kl Bir Mirasa Kavu An Ferit, Ya Ad Travmay Atlatabilmek I In Aziz In Tavsiyesiyle Ada Da Bir Ev Kiralar Bu Ev Bir Y L Nce Lm , Gizemli Bir Kad N Olan Matmazel Noraliya Ya Aittir Peyami Safa N N, Kaleme Ald Romanlar I Inde En Fazla Be Endi Ini Ifade Etti I Roman Matmazel Noraliya N N Koltu U, Anlat M Tekni I Ve Olay Rg S Bak M Ndan B T N Ele Tirmenlerce T Rk Edebiyat N N En Ciddi Psikolojik Roman Olarak Kabul Edilmektedir.


10 thoughts on “Matmazel Noraliya'nın Koltuğu

 1. says:

  Ferid t in s rekli kendini ve d nyay sorgulayan mekanizmas na hayran kald m Hatta bu y n yle Raskolnikov u hat rlatt bana delilik phesiz aptall ktan iyidir delilik var olmu bir zekan n yok olu udur aptall k, var olmam...


 2. says:

  Okurunu hikayesine nas l ba layaca n n, karakterlerini zihnimizde nas l canland rabilece inin s rr na hakim bir yazar Peyami Safa nsan n ruhunun at malar n , s k nt lar n anlat rken yo unla an sat rlar a rla aca na k vrakla yor Bu bireysel buhranlar n toplumsal boyutuyla aras nda ustaca ba lar kuruyor.Murat Yal n Sevim Burak a dair bir yaz s nda, kesi en duyarl l klar, d nyalar, alg lar a s ndan Mesut nsanlar Foto rafhanesi, Abdullah Efendi nin R yalar ile birlikte an ...


 3. says:

  zerimize y klenen ve bizden yapmam z beklenen kal p davran lar var D ar dan tahsilli, elit, akl ba nda g r nen ama i inde ilkel i g d leriyle hareket etti inde gelgitler ya ayan ve o kal plar n d na kt nda bocalayan ki ilikler. Kitaba ismin...


 4. says:

  Matmazel Noraliya y okuduktan sonra hi bir kitap kesmedi beni , onun kadar etkileyemedi.Elime ald m her kitab yar m b rakmaya g n ll , vazge ip yine onu okumak i in bahaneler ar yordum.Matmazel Noraliya bitti ama daha P.Safa n n okunacak ok kitab var..neyse ki var.


 5. says:

  Modern d nyan n pop ler Best Seller romanlar n asla be enmeyeceksiniz Y llar nce Peyam Safa dosta d mana retmi s r kleyici kitap nas l yaz l r


 6. says:

  Matmazel Noraliya n n Koltu u, okudu um en kaliteli edebi romanlardan biri oldu Buram buram kalite kokuyordu Peyami Safa ise muhte em bir yazar Ger ekten de edebiyat d nyam zda ok de erli yazarlar m z mevcut asl nda Biz bilmiyoruz Gerekli de eri vermiyoruz onlara Kendi co rafyam zda ya ayan veya ya am cevherleri g z ard ederek d nya edebiyat n n vasat denebilecek yazarlar na ko arcas na h cum ediyoruz Oysaki insan n kendi ana dilinde okudu u bir kitab n verdi i hazz hi bir eviri roman veremeyecektir Biliyoruz asl nda ama buna ra men k ymetli yazarlar m za s rt m z d nmekten de bir t rl vazge miyoruz Peyami Safa n n roman n okudum imdiye kadar ve belki de u an piyasada en ok satanlar aras nda dola an bir ok kitab cebinden karacak kadar st seviye romanlard bunlar Buna kar n ne Matmazel Noraliya n n Koltu u nun ne de Peyami Safa n n hakk n n yeteri kadar kendilerine teslim edildi ini d n yorum Maalesef gereken sayg y g rememi durumdalar Asl nda bunda ana neden olarak biraz da Peyami Safa n n siyasal ideolojik duru unun etkisi oldu unu g z ard etmemek gerekir Fakat ben bu tarz d ncelere kar y m Zira edebiyat bir sa sol meselesi de ildir Kaliteli edebiyat, bir sa g r l yazar taraf ndan yaz lsa da bir sol ...


 7. says:

  Hikaye g zeldi, ama bu Ferit, Ferid, it, id ne kadar sevimsizdi ya Ona ger ekten vurmak istiyordum ok konu uyor, mant kl hi bir ey s ylemiyor, hem de iyice i ren ti P f


 8. says:

  Peyami Safa y ge ke fetmi im ama iyi ki de ettim Dokuzuncu hariciye ko u u ile yapt m a l Matmazel Noraliya n n Koltu u ile ta land rd m Bir kere kulland dil o kadar g zel ki Kafa yap s , kendini ifade edi i, olaylara yakla m hi 1800lerin sonunda do an biri gibi de il Ya da ben n yarg l ym m ne bileyim O kadar ilgin tespitleri var ki Mesela bir tanesinde g z ya lar n ruhun ...


 9. says:

  Peyami Safa ok uzun zamand r okumak istedi im yazarlar aras ndayd Kendisinin yazma stilini ok be endim Kurdu u c mleler ve yapt betimlemeler ok ba ar l yd Karakterlerinin psikolojilerini ve ya ad buhranlar anlat rken kulland slup, usta bir yazar oldu unu g steriyor zaten.


 10. says:

  ok g zel kitap, o kadar dolu ki nsan psikolojisiyle ilgili ahane tasvirleri, anlat mlar var Zihnindeki varolu sorunlar n , bunlara buldu u z mleri, bulamad klar n , hepsini c mlelere dam tm resmen Safa ok d nenler, analizciler, Ferit te kendilerini bulacaklard r diye d n yorum Birey ile toplum aras nda kalanlar, ikisinde de yeterli areyi bulamayanlar, hayatlar n olduramayanlar, hayat anlayamayanlar Salt akl tatminkar bulmayanlar, ideolojilerle ba ho olmayanlar Bir de belki insan n dinlerde ne buldu unu ya da arad n anlayanlar ve buna efkat duyanlar Nedense kinci D nya Sava d nemi T rk edebiyat beni hep cezbediyor Tanp nar mesela nsan bu kitaptan sonra ister istemez Huzur ile k yasl yor Ama bu kitap bir proje kitap olmaya daha yak n sanki Huzur a k yasla Sanki s ylemek istediklerini, vermek istedi i mesajlar kurguya yedirmi gibi Hani kitap spirit ellikten bu kadar dem vururken, kendi sanki zehir gibi ve zengin bir akl n r n gibi kalm , bilin st nden seslenmi sanki bize Bilin alt n ya da kolektif zihni, sezgiyi, spirit el deneyimi, bilin st yle anlatm Ama kelimeler spirit el deneyimi, zellikle bu formatta biraz karika...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *