[Read] ➬ Kendine İyi Bak - Enneagram ile Kişilik Analizi By Uğur Batı – Dcrjservices.co.uk10 thoughts on “Kendine İyi Bak - Enneagram ile Kişilik Analizi

  1. says:

    Psikoloji b l m d ndakiler i in ilham verici olabilir bir ihtimalle ama benim i in vaktimi bile harcamak istemeyece im bir ki isel geli im kitab Direkt r m hediye etmese asla devam edip bitirmezdim.


  2. says:

    Sindire sindire uzun s rede okudu um bu kitap iki y zl Kendine yi Bak y z ve Enneagram y z birbirinden farkl Kendine yi Bak taraf n ok be endim, yazar insan n kendini tan mas n n nemini, bir ok de eri ok g zel bir dille anlatm , bir de hikayelerle desteklemi ki enfes olmu Okurken b y k zevk ald m Enneagram k sm da ok g zeldi ancak yazar n airane dili bazen rahats z etti beni Kendine zg bir anlat m tarz olu turmu , okta g zel olmu fakat salt bilgi veren tarzdaki anla Sindire sindire uzun s rede okudu um bu kitap iki y zl Kendine yi Bak y z ve Enneagram y z birbirinden farkl Kendin...


  3. says:

    9 mizac ve bunlar n fke noktalar n sakinlik noktalar n kanatlar n olumlu ve olumsuz zelliklerini bu zellikleri ta yan nl leri ok ba ar l bir ekilde i lemi olan ve kitapl n zda ba k elerde olup da arada a p bakarak ok ey renece iniz bir ki isel geli im nitelikli kitap Miza lar...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kendine İyi Bak - Enneagram ile Kişilik Analizi download Kendine İyi Bak - Enneagram ile Kişilik Analizi , read online Kendine İyi Bak - Enneagram ile Kişilik Analizi , kindle ebook Kendine İyi Bak - Enneagram ile Kişilik Analizi , Kendine İyi Bak - Enneagram ile Kişilik Analizi 2d0c3159eef9 U Ur Bat Bizi Bu Kez Hayat M Z N Ak Nda Fark Na Varmadan Ka Rd M Z, Basit Gibi G R Nen Bir Ok Ayr Nt Y Yeniden Anlamland Rmaya Davet Ediyor Sorular Soruyor Ve Kendi Sorular M Z Sormam Z I In Bizi K K Rt Yor Adeta Bu Kitab Okurken Bildi Inizi Sand Klar N Z Yeniden D Nme Ihtiyac N Duyman Z Da M Mk N, Kimi Sorunlar N Zla Ba Etmede Ok I Inize Yarayabilecek K K, Yol G Sterici Klar Da Yolda Ilerledik E Farkl K Lt Rler, Ok Uza M Zdakiler, Ama Ayn Zamanda Da Ok Yak N M Zdakiler Bize Me Er Ne Ok Ipucu Veriyormu Diyebilirsiniz Sonu Ta Her Ey Insan I In De Il Miydi Zaten M Rio Levi YazarBir Ok Insan Do Al Olarak Hayat N Anlam N Sorguluyor Ben Bu D Nyada Ki Isel Geli Im I In Var Oldu Umuzu D N Yorum Ki Isel Geli Im I Inse Bir Insan N Kendi Ki Ili Ini Ve Di Erlerini Tan Mas Art G R N Yor Bu Yolda D Nyan N En Etkili Ki Ilik Tan Ma Y Ntemi Enneagram Ve Y Ntemin Kalp , Zihin Ve Beden Yakla M Bize B Y K Imk Nlar Tan Yor Bir Ok Di Er Yakla M N Aksine Enneagram, Dinamik Ve Tutarl Yakla M Yla Ki Ilik Tan Mada Kilit Bir Noktada U Ur, Bu Kitab Yla Enneagram Gibi Karma K Y Ntemi Bize Olabilecek En Keyifli Yolla Sunuyor Hikayeler Anlat Yor, Z Mlemeler Yap Yor Kitab N Dili Ok Parlak Ve Sihirli U Ur Bizi Asl Nda Heyecanl Bir Okuma Deneyimine Davet Ediyor Ralph Willmann D Nyaca Nl Ya Am Ko U Ileti Im Ve Ki Isel Geli Im Uzman